Terms and conditions 

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna “u”) worden geplaatst bij SHOOT, gevestigd Bredastraat 48 bus 31 te 2060 Antwerpen, België en geregistreerd onder K.B.O-nr 0629.928.490 (hierna “Scarves & Stuff by Solange”) Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij staan, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen. Tevens wordt het recht voorbehouden om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bij het plaatsen van de bestelling, kunnen de actuele Algemene Voorwaarden steeds geraadpleegd worden.

2. Bestelling/contractafsluiting

Deze Algemene Voorwaarden gelden enkel bij aankopen die tot stand zijn gekomen via de webshop van Scarves & Stuff by Solange. Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op Scarves & Stuff by Solange worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten steeds beschikbaar zijn. Scarves & Stuff by Solange behoudt zich het recht voor om producten en/of diensten op ieder willekeurig moment terug te trekken. Bij het registreren van een e-mailadres, wordt een bevestiging van de bestelling per e-mail gestuurd. Als de bestelling onverhoopt niet kan geleverd worden, dan ontvangt u hieromtrent een bericht. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan wordt de betaling bij voorkeur via de gebruikte betaalmethode teruggestort. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal contact worden opgenomen.

3. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op Scarves & Stuff by Solange zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen afhankelijk van aantal, gewicht en omvang van de bestelling variëren. De kosten voor iedere bestelling en verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

4. Levering

Scarves & Stuff by Solange draagt zorg voor elke bestelling en streeft ernaar om de bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in België zoals bepaald in het bestelproces. Ook al is de gebruikelijke leveringstermijn 2 tot 3 werkdagen, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Indien de levering niet plaatsvindt binnen de 30 dagen, heeft u het recht om na een aanvullende termijn de bestelling te annuleren. Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Scarves & Stuff by Solange op de gegevens vermeldt onder artikel 13.

5. Herroepen van een bestelling

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Scarves & Stuff by Solange (SHOOT, gevestigd Bredastraat 48 bus 31 te 2060 Antwerpen, email: solange@scarvesandstuff.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het volgende modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht:

Aan SHOOT, gevestigd Bredastraat 48 bus 31 te 2060 Antwerpen / solange@scarvesandstuff.be: “- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)   
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)   
- Datum”   
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Scarves & Stuff by Solange terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en [de werking] van de goederen vast te stellen.

U beschikt niet over een herroepingsrecht in de volgende gevallen:

  • Indien uw bestelling afwijkt van het aangeboden product en volgens door u aangewezen specificaties wordt gemaakt (maatwerk).
  • In het geval u verzoekt om dringende herstellingen uit te voeren.

Als een ontvangen artikel defect is, brengt u Scarves & Stuff by Solange hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in artikel 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Scarves & Stuff by Solange volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van de wettelijke waarborg.

6. Retourzendingen

Scarves & Stuff by Solange garandeert een volledige vergoeding, of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van artikel 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

7. Betaalmethoden

U kan uw bestelling betalen met ofwel een creditcard ofwel een betaalkaart.

De betaalgegevens dienen bij bestelling ingevuld te worden aan de hand van een geldige creditcard (VISA of Mastercard). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Scarves & Stuff by Solange behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kan de bestelling geweigerd worden.

De factuur volgt in de verzendingsbevestiging per e-mail.

8. Onze aansprakelijkheid

Dit artikel vormt geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Scarves & Stuff by Solange als het gaat om zaken die op grond van de wet niet kunnen beperkt of uitgesloten worden.

Scarves & Stuff by Solange is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

Scarves & Stuff by Solange is tevens niet verantwoordelijk voor indirecte of gevolgschade of verliezen die het gevolg zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals onder meer verlies van winst, het verlies van kansen, financieel verlies, economisch verlies, verlies van reputatie of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting.

Behoudens grove schuld of opzet is Scarves & Stuff by Solange niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Scarves & Stuff by Solange is gelimiteerd tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is gelimiteerd tot de aankoopprijs van het product in kwestie.

9. Kleuren

De producten en diens eigenschappen (kleur, grootte, samenstelling, etc.) worden redelijkerwijs zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Scarves & Stuff by Solange garandeert echter niet dat de kleur door jouw computer(systeem) correct wordt weergegeven.

10. Garantie

Indien de gekochte goederen gebreken vertonen, zal Scarves & Stuff by Solange de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Elke klacht naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, inclusief transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen.

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen en niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Scarves & Stuff by Solange heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

  • voor normale slijtage van het product
  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
  • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
  • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
  • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Scarves & Stuff by Solange aangewezen derde bij commercieel gebruik.
  • Indien de betaalverplichtingen niet werden nagekomen

11. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze AlgemeneVoorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

12. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op https://www.scarvesandstuff.be en de daarop gebruikte logo’s, producten, teksten, illustraties, foto’s, verpakkingen, beelden of emblemen die op of aan de producten toebehoren of verpakking verschijnen, berusten bij en blijven de exclusieve eigendom van Scarves & Stuff by Solange. Ieder gebruik van https://www.scarvesandstuff.be of de inhoud daarvan, inclusief publicatie, het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor jouw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scarves & Stuff by Solange.

13. Contactgegevens

Scarves & Stuff by Solange SHOOT, gevestigd Bredastraat 48 bus 31 te 2060 Antwerpen, België en geregistreerd onder K.B.O-nr 0629.928.490. Ook te bereiken op volgend e-mail-adres: solange@scarvesandstuff.be Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2015.