Terms of Use

- Disclaimer -

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Door het gebruik van deze website ontstaat een eenzijdige verbintenis in hoofde van de gebruiker ten aanzien van Scarves & Stuff.

Wijzigingen

Scarves & Stuff behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Scarves & Stuff en haar activiteiten. Ook al spant Scarves & Stuff zich in om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Scarves & Stuff niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Scarves & Stuff een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Wanneer goederen of diensten te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, van het te koop aangeboden producten of dienst, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten of diensten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden. 

Virussen en misdrijven

Scarves & Stuff voorziet in een adequate bescherming van haar website tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar sociale media en/of websites van derde partijen. Scarves & Stuff heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Scarves & Stuff instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Scarves & Stuff en de exploitanten van deze websites.

Indien U uw eigen website aan deze website wenst te linken op gelijke welke wijze, dient u voorafgaandelijk contact op te nemen met Scarves & Stuff ten einde een schriftelijke toelating te bekomen.

Aansprakelijkheid

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen tikfouten of technische of inhoudelijke onjuistheden bevatten. Behoudens in het geval van opzet of bedrog en voor zover wettelijk toegestaan, kan Scarves & Stuff in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van kansen of gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs alsScarves & Stuff verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.  Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien U niet kan instemmen met deze voorwaarden, kan u deze website niet verder gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische opnames, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Scarves & Stuff. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Scarves & Stuff.

Bescherming van de privacy en het gebruik van cookies

U kan het beleid van Scarves & Stuff omtrent privacy en het gebruik van cookies HIER raadplegen. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden en na te leven, ii) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, iii) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Scarves & Stuff, of derden,  iv) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, v) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen, (vi) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Scarves & Stuff behoudt zich het recht voor om voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Antwerpse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

- Privacybeleid -

Inleiding

Scarves & Stuff by Solange streeft ernaar om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van https://www.scarvesandstuff.been bestellingen plaatst. De persoonlijke informatie die u ons bezorgt (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.), wordt verwerkt in een databank beheerd door Scarves & Stuff by Solange. U bent echter zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de correctheid en nauwkeurigheid ervan.

Gebruik van persoonlijk gegevens

Door persoonlijke gegevens mee te delen, stemt u ermee in dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) orders te verwerken via onze online diensten, (ii) berichten i.v.m. de leverstatus te verzenden, (iii) aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven en catalogussen, (iv) om contact met je op te nemen in geval van problemen met de levering van je artikelen, (v) om vragen te beantwoorden en inlichtingen te verschaffen over nieuwe of gewijzigde, (vi) uw account te beheren door creditcontroles uit te voeren; (vii) om uw persoonlijke gegevens te analyseren teneinde relevante marketingaanbiedingen en informatie te sturen; (viii) na te gaan of u de wettelijke leeftijd hebt om online aankopen te kunnen doen. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld logistieke dienstverleners in verband met de levering van goederen, worden uitsluitend gebruikt om de verplichtingen van Scarves & Stuff by Solange krachtens jou na te komen. Daarnaast kunnen de gegevens overgedragen worden aan organisaties zoals kredietwaardigheidsbureaus of incassobureaus voor doeleinden van creditcontrole, identiteitscontrole en incasso. Uw gegevens worden niet langer bijgehouden dan door de wet vereist.

Uw rechten

U hebt het recht om informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Indien gegevens incorrect, onvolledig of irrelevant zouden zijn, kan u vragen om de informatie te laten corrigeren of verwijderen. U kan op elk moment weigeren uw gegevens verder te laten gebruiken voor marketingdoeleinden (bijv. voor het versturen van catalogussen, nieuwsbrieven of aanbiedingen). Het volstaat dit mee te delen per schrijven op het adres SHOOT, gevestigd Bredastraat 48 bus 31 te 2060 Antwerpen, België of via e-mail solange@scarvesandstuff.be

Sociale media

Deze website voorziet in plug-ins van Google en sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter (bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie). Wanneer u tijdens uw gebruik van de website deze plugins gebruikt, wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met de servers van deze bedrijven. Informatie over uw gebruik van de website kan aan deze bedrijven worden doorgegeven. Zelfs indien u niet geregistreerd bent bij deze bedrijven is het mogelijk dat uw IP-adres wordt doorgegeven en daar opgeslagen. Uitsluitend deze bedrijven bepalen welke gegevens via hun plug-ins doorgegeven en opgeslagen worden, hoe deze gebruikt worden en hoelang deze gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid en gegevensbescherming die deze plug-ins hanteren, kan u terecht op de websites van deze bedrijven.